Wednesday, January 28, 2009

Falsafah Sekolah

Falsafah smk kota klias - penekanan kepada ilmu penegetahuan dan kemahiran untuk mengubah corak kehidupan masyarakat seperti mana yang terkandung dalam Moto Sekolah, “ILHAM”. ILHAM bermaksud ilmu landasan hidup arkitek Masyarakat serta berpandukan kepada Falsafah Pendidikan Negara yang menyatakan bahawa

“ Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha yang berterusan kea rah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insane yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan Negara.

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...